MudahBelajar.Com

SifooSidee

Analisa SPM

ANALISIS SOALAN SPM PERDAGANGAN
KERTAS 2 (3755/2)

TAHUN 2004

Soalan 1
a. Terangkan dengan contoh, jenis nilai faedah dalam pengeluaran (12m)
b. Kebaikan/Kelebihan pengeluaran tidak langsung (5m)
c. Terangkan dengan contoh, pengkhususan mengikut kawasan, pengkhususan mengikut profesion, pengkhususan mengikut proses.(8m)

Soalan 2
a. Jelaskan bentuk perniagaan francais (12m)
b. Terangkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank saudagar. (8m)
c. Jelaskan pemborong saudagar berfungsi penuh dalam menyelesaikan masalah Fahmi (5m)

Soalan 3
a. Jelaskan setiap perkara berikut :

      i. Jualan tunai (3m)

     ii. Jualan prabayar (3m)

     iii. Jualan sewa beli (4m)

b. Kebaikan perniagaan pasar raya (8m)
c. Kebaikan pembelian pajakan/tunai (7m)

Soalan 4
a. Terangkan perbezaan antara kapal kargo dengan kapal kerentan (10m)
b. Terangkan kebaikan inden (6m)
c. i. Apakah nama promosi - jualan langsung ( 1m)
ii. Bagaimana jenis promosi tersebut dapat menggalakkan jualan (8m)

Soalan 5
a. i. Hitungkan jumlah pendapatan daripada pelaburan (9m)
ii. Beri dua perbezaan syer biasa dengan syer keutamaan (4m)
b. Jelaskan sumbangan industri kecil dan sederhana dalam setiap asperk berikut :
i. Tabungan ekonomi negara ( 3m )
ii. Memperkukuhkan struktur asas industri negara (3m)
c. Mengapakah Malaysia dan Australia perlu menjalankan aktiviti perniagaan antarabangsa (6m)

Soalan 6
Kajian kes

TAHUN 2005

Soalan 1
a. Huraikan 3 faktor pengeluaran
b. i. Bagaimana perbankan membantu perniagaan
ii. Bagaimana promosi membantu perniagaan
c. Sebab pasar raya menjadi pilihan pengguna

Soalan 2
a. i. Hitungkan jumlah faedah perlu dibayar untuk belian kredit
ii. Hitungkan kadar faedah setahun
b. Terangkan kekurangan kaedah jualan prabayar kepada
i. Pengeluar
ii. Pengguna
c. Huraikan faktor wujudnya perniagaan antarabangsa

Soalan 3
a. Ciri-ciri IKS
b. Terangkan sumbangan IKS kepada negara
c. Jelaskan bagaimana menyelesaikan masalah pelanggan dari aspek
i. Melayan pelanggan
ii. Pengurusan stok

Soalan 4
a. Bezakan ciri syarikat Sdn. Bhd. dengan syarikat awam berhad
b. i. Tentukan bentuk pulangan dalam gilts, akaun simpanan tetap, saham
ii. Kenalpasti tahap risiko setiap jenis pelaburan dan beri alasan
c. Mengapa premium dibayar berbeza antara kontraktor binaan dengan guru

Soalan 5
a. Mengapakah seseorang menggunakan kaedah pembayaran secara kad kredit
b. Terangkan kegunaan alat komunikasi dalam kerja promosi
i. Telefon
ii. Telefaks
iii.Internet
c. Terangkan tanggungjawab usahawan kepada masyarakat

Soalan 6
Kajian kes

TAHUN 2006

Soalan 1
a. Huraikan hierarki keperluan Maslow
b. i. Ciri-ciri keusahawanan
ii. Sumbangan usahawan kepada masyarakat
c. i. Jenis-jenis saluran agihan ( agihan secara langsung)
ii. Sebab saluran tersebut digunakan

Soalan 2
a. Kelebihan menjual barang secara sewa beli
b. Dokumen sebutharga
i. Pilihan jenis sebutharga
ii. Jelaskan sebab-sebabnya
iii.Hitungkan jumlah perlu dibayar
c. Perbezaan antara perniagaan antarabangsa dengan perniagaan dalam negeri
d. Sumbangan IKS kepada masyarakat

Soalan 3
a. Cara memulakan perniagaan
b. Kelebihan jenis perniagaan perkongsian
c. Jenis pulangan pelaburan saham
d. Perbezaan antara pelaburan saham dengan amanah saham

Soalan 4
a. i. Jelaskan polisi insurans hayat seumur hidup
ii. Polisi insurans endowmen
b. Cadangan jenis polisi insurans sesuai
c. Bagaimana pengangkutan membantu perniagaan

Soalan 5
a. i. Peranan promosi dalam perniagaan
ii. Jenis gaya tarikan iklan
b. i. Kes dirujuk - makhamah sivil, tribunal tuntutan pengguna
ii. Kemukakan alasan
c. Jelaskan amalan membeli dengan bijak

Soalan 6
Kajian kes

TAHUN 2007

Soalan 1
a. Nyatakan 2 perbezaan antara keperluan dengan kehendak.
b. i. Terangkan faktor pengeluaran
ii. Mengapakah Encik Roni mengamalkan pengkhususan (kebaikan pengkhususan)
c. Huraikan perkaitan antara pengeluaran, perdagangan dan perniagaan

Soalan 2
a. i. Jenis perniagaan - milikan tunggal
ii. Empat fungsi perniagaan runcit kecil-kecilan
b. Kelebihan syarikat Sdn. Bhd.
c. i. Kegunaan invois
ii. Hitungkan jumlah invois
iii.Kesan syarat serahan kepada pembeli

Soalan 3
a. i. Huraikan jenis-jenis pelaburan
ii. Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat pelaburan
b. i. Terangkan prinsip Mudharabah dalam perbankan Islam
ii. Huraikan jenis perkhidmatan bank

Soalan 4
a. i. Huraikan konsep pengumpulan risiko dalam insurans
ii. Jelaskan sebab syarikat insurans menolak permohonan insurans
b. i. Terangkan tugas utama Lembaga Pelabuhan
ii. Terangkan sebab pekilang memilih jenis pengangkutan TIR (Pengangkutan Antarabangsa
Routier)
iii. Terangkan faktor pemilihan jenis pengangkutan

Soalan 5
a. Kenalpasti perkhidmatan Pos Malaysia Bhd. yang sesuai digunakan dan beri 2 alasan
b. Terangkan ciri gudang yang baik
c. i. Kenalpasti jenis gudang yang sesuai
ii. Jelaskan kelebihan gudang tersebut

Soalan 6
Kajian kes

TAHUN 2008

Soalan 1

a. Terangkan tiga sumbangan usahawan kepada negara (6m)

b. Terangkan jenis pengkhususan dalam pernyataan I, II dan III - pengkhususan mengikut proses, profesion dan kawasan (6m)

c. Tiga alasan, adakah Alang dapat menukarkan ayam dengan ikan - kelemahan sistem barter (4m)

d. Huraikan tiga bantuan perniagaan (9m)

Soalan 2

a. Terangkan tiga fungsi perniagaan runcit dalam saluran agihan (6m)

b. Jelaskan kelebihan jualan sewa beli kepada pengeluar dan pengguna (6m)

c. i. Kenalpasti kesilapan dalam invois dan nyatakan dokumen yang perlu dikeluarkan (2m)

ii. Hitungkan jumlah harga yang perlu dijelaskan (5m)

iii. Jelaskan tiga perbezaan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai (6m)

Soalan 3

a. Tiga cara yang perlu Encik Halim lakukan untuk mengatasi halangan mendapat kelulusan daripada Lembaga Kawalan Kualiti Daging Australia (6m)

b. i. Kenal pasti jenis inden (1m)

ii. Jelaskan jenis inden tersebut (2m)

iii. Terangkan lima prosedur eksport (10m)

c. Huraikan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat dalam perkara berikut:

i. Pengaturan kontrak khas (3m)

ii. Subkontrak (3m)

Soalan 4

a. Terangkan pulangan yang diterima oleh,

i. Pelabur hartanah (4m),

ii. Pelabur saham (6m)

b. Huraikan dua jenis kemudahan pembayaran yang sesuai digunakan oleh Sofiah (6m)

c. i. Terangkan pihak yang terlibat dalam sekeping cek (6m)

ii. Mengapa pihak bank enggan menerima cek Bank Perkasa Bhd. (3m)

Soalan 5

a. Terangkan tiga kelebihan pengangkutan laut berbanding pengangkutan udara (6m)

b. Terangkan dua unsur dalam campuran pemasaran (4m)

c. i. Namakan jenis media - risalah (1m)

ii. Mengapakah DIHA Komputer memilih media berkenaan. (6m)

d. Apakah hak yang boleh dituntut oleh Puan Faridah? - gantirugi

Kemukakan tiga alasan (4m)

Soalan 6

Kajian kes

TAHUN 2009

Soalan 1

(a)  Huraikan Hierarki Keperluan Maslow berikut:

       (i)  Keperluan fisiologi (3m)

      (ii)  Keperluan sosial (3m)

(b)  Huraikan cabang pengeluaran berikut:

     (i)  Ekstraktif (3m)

     (ii) Pembinaan (3m)

(c)  Terangkan faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti terlibat ( seperti gambar ) di atas?  (8m)

(d)  (i)  Siapakah Encik Ahmad? Usahawan  (1m)

       (ii) Terangkan dua peranan usahawan kepada masyarakat ?  (4m)

Soalan 2

(a)  (i)  Apakah jenis perniagaan A dan perniagaan B ?  Perniagaan Borong dan Perniagaan Runcit (2m)

       (ii)  Terangkan tiga persamaan antara pernigaan borong dan perniagaan runcit? (6m)

(b)  (i)  Tentukan jenis kaedah jualan?  Konsainan (1m)

       (ii)  Jelaskan jenis kaedah jualan konsainan? (5m)

       (iii) Jelaskan empat kebaikan kaedah jualan konsainan kepada Kedai Pak Saman? (4m)

(c)  (i)  Namakan dokumen di atas?  Sebutharga (1m)

       (ii) Jelaskan syarat serahan dalam dokumen tersebut? (2m)

       (iii) Hitungkan jumlah diskaun diterima? (4m)

Soalan 3

(a)  Huraikan empat faktor wujudnya perniagaan antarabangsa? (12m)

(b)  Firma manakah yang dikategorikan sebagai Industri Kecil dan Sederhana?  Kemukakan tiga alasan (4m)

(c)  (i)  Kelebihan Syarikat Berhad? (6m)

       (ii) Jelaskan tiga syarat yang ditetapkan oleh Pendaftar Syarikat untuk kepentingan pelabur? (3m)

Soalan 4

(a)  (i)   Tentukan kaedah pembiayaan yang sesuai digunakan oleh Encik Daud?  Pajakan/Ijarah (1m)

       (ii)  Kemukakan lima alasan anda tentang pembiayaan tersebut? (5m)

(b)  (i)   Nyatakan jenis bank yang mempunyai logo tersebut?  Bank Badan Berkanun (1m)

       (ii)   Terangkan tiga perkhidmatan simpanan yang disediakan oleh bank tersebut? (6m)

(c)  Mengapakah pihak bank tidak dapat menerima cek Ramona?  Cek tak laku (5m)

(d) (i)  Tentukan jenis pengangkutan yang sesuai dipilih oleh Encik Ah Meng?  Lori kontena  (1m)

       (ii) Kemukakan enam alasan Encik Ah Meng memilih pengangkutan tersebut? (6m)

Soalan 5

(a)  Jelaskan jenis perkhidmatan mel yang sesuai digunakan oleh Encik Hanafi? Perkhidmatan kurier/poslaju (4m)

(b)  Tentukan jenis perkhidmatan pos sesuai digunakan dan beri alasan?  Kiriman Wang/Pos  (5m)

(c)  Jelaskan tiga perbezaan antara gudang berbon dengan gudang pengilang? (6m)

(d)  Peranan FAMA dalam membantu peniaga? (5m)

(e)  Jelaskan pelepasan cukai berikut:

       (i)  Taraf perintis? (2m)

       (ii) Elaun pelaburan semula? (3m)

Soalan 6 (Kajian kes)

(a)  Mengapakah Encik Zahid memilih polisi insurans hayat endowmen? (5m)

(b)  Pada pendapat anda,  adakah Puan Zalia seorang pelabur?  Jelaskan (4m)

(c)  Terangkan jenis pulangan yang akan diperoleh Encik Zahid? (6m)

(d)  (i) Adakah Puan Zalia boleh menuntut ganti rugi daripada pemaju perumahan?  Beri tiga alasan (4m)

       (ii) Terangkan tiga tanggungjawab pemaju perumahan terhadap Puan Zalia? (6m)

  • Share/Save/Bookmark

TRANSLATE THIS WEB

visa logo

visa logo

TRAFFIC DIGGER

Free advertising

BOMBASTIC LEARNING


LEARNING MOTIVATION


SEMINAR SPM


KOKURIKULUM


KOKU


JAMUAN AKHIR


LAWATAN INDON


AL FARABI CONCERT


SPM SKILLS


PADANG INDON


VIETNAM TRIP


TEACHER DAY


MEKAH


LEGOLAND MSIA


CERAMAH IKON PELAJAR


KAMUS DIGITAL


TUTOR.COM E-TUISYEN

Pakej Istimewa Pembelajaran dan Penilaian Online

EBOOK BAHASA ARAB